Spracovanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ

v zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR - General Data Protection Regulation“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon o ochrane osobných údajov“).

Podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ webovej stránky: https://www.garniland.sk/ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) povinný v prípadoch, keď o dotknutej osobe získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnúť dotknutej osobe nasledujúce informácie:

I. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • Názov: GARNILAND – Radoslav Laibl
 • Sídlo: Jána Simora 5, 940 02 Nové Zámky
 • IČO: 44 884 494
 • IČ DPH: SK 1081 6899 61
 • Kontakt: garniland@garniland.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva za týmto účelom:

 1. Za účelom ďalšieho kontaktovania na e-mailovú adresu zadanú cez kontaktný formulár
 2. vypracovania nezáväznej cenovej ponuky

III. Rozsah spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Za vyššie uvedeným účelom prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje od dotknutej osoby vedome:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva od dotknutej osoby nevedome:

 • IP adresa

IV. Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené po dobu, ktorá je nevyhnutá na účely, pre ktoré boli osobné údaje spracúvané alebo zhromažďované a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo do platnosti udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri žiadosti dotknutej osoby o vymazanie údajov budú všetky osobné údaje nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

V. Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby najčastejšie získavame priamo od nej, napríklad vyplnením kontaktného formuláru. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri zabezpečení osobných údajov dotknutej osoby, prevádzkovateľ disponuje modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím. Prevádzkovateľ neprenáša a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

VI. Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákon o ochrane osobných údajov ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutej osoby. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo strany prevádzkovateľa vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. So žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa bude prevádzkovateľ vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

i. So súhlasom dotknutej osoby môže prevádzkovateľ spracúvať aj ďalšie osobné údajne dotknutej osoby za iným účelom než ktorý je uvedený v bode II., resp. aj iné osobné údaje, než tie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu v zmysle bodu III. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov viazané na súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Dotknutá osoba môže ale aj nemusí udeliť prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov – neudelenie súhlasu nemá na dotknutú osobu žiadny negatívny dopad. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založené na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

ii. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ dotknutej osoby vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

iii. Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, boli správne, aktuálne a úplné. Pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby neaktuálne, dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o ich opravu alebo doplnenie. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

iv. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov ako aj právo požiadať prevádzkovateľa o výmaz osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nezákonne, nad rámec účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas.

v. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávané na základe verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

vi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

vii. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, , ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

viii. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

ix. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

x. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie jej osobných údajov v elektronickej forme, ktorá umožní preniesť osobné údaje dotknutej osoby do inej spoločnosti, resp. tretej osobe. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvného vzťahu.

xi. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práva fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Náležitosti návrhu dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom ako aj konanie o ochrane osobných údajov samotné je upravené v ustanovení § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

xii. Informácie poskytované prevádzkovateľom na základe uplatneného práva dotknutej osoby sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Dotknutá osoba sa so svojou žiadosťou, ktorou má záujem vykonávať vyššie charakterizované práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov môže obrátiť písomne poštou alebo e-mailom, pričom žiadosťou dotknutej osoby sa bude prevádzkovateľ zaoberať a o výsledku bude dotknutú osobu informovať tým istým spôsobom, akým bola podaná žiadosť.

VII. Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36064220 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://garniland.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a User Agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam sa vaše údaje odosielajú

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.